สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่ต้องทำงานร่วมมือกับตำรวจ 

เด็กๆ และเยาวชน เป็นกลุ่มคนที่ยังอ่อนแอและต้องการ การคุ้มครองในทุกสถานการณ์ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยในโรงเรียนก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เด็ก ๆ ต้องรับรู้ถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ และการทำงานของครูในโรงเรียนต้องร่วมมือกับตำรวจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความสงบและความปลอดภัยมีความยั่งยืน โดยในโรงเรียนรัฐบาลครูบรรจุต้องผ่านการสอบวัดความรู้ผ่านข้อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุข้าราชการครู โดยวัดทั้งวิชาการ และ วิชาชีพครู ดังนั้นครูในโรงเรียนรัฐบาลจะมีพื้นฐานการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนมาเบื้องต้นแล้ว แต่ก็ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่รุนแรงมากข้น

ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 6 ข้อดังนี้

  1. การบรรยายให้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับภัย: ตำรวจสามารถเข้ามาให้ความรู้และเทคนิคในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการฝึกฝนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
  2. การสำรวจความปลอดภัย: การตรวจสอบสภาพโรงเรียนและที่รอบข้าง ตำรวจสามารถช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัย
  3. การจัดการกับภัย: ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการรักษาความปลอดภัย, ตำรวจจะเป็นผู้หลักที่ช่วยจัดการสถานการณ์ และปกป้องนักเรียน ผู้สอน และบุคคลในโรงเรียน
  4. การฝึกฝน: ตำรวจสามารถจัดโปรแกรมฝึกฝนให้กับนักเรียนและผู้ใหญ่ในโรงเรียน เช่น การทำงานร่วมกันในการฝึกซ้อมการหลบภัยจากภัยพิภัย, การรักษาความปลอดภัย และการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  5. การสร้างความตระหนักรู้: การมีความร่วมมือกับตำรวจและการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ในความปลอดภัยแก่นักเรียน
  6. การสร้างความมั่นใจ: การรู้ว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และการมีตำรวจเป็นพันธมิตร จะทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครู  ได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยของโรงเรียน

การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญ และตำรวจเป็นผู้ร่วมมือที่หาได้ยากในการรักษาความปลอดภัยของเด็ก ๆ และเยาวชน การร่วมมือระหว่างโรงเรียนและตำรวจจะทำให้เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนในวัฒนธรรมการศึกษาของเรา.

Skip to content